Geschiedenis

Sinds het jaar 1983 werden er al jaarlijkse BBQ’s georganiseerd. Uit deze groep ontstond er toen de eerste werkgroep “Verkeer”. Nu nog kan men dagelijks de inspanningen van toen, in ons straatbeeld herkennen, namelijk aan de 4 verkeersborden “ ADVIESSNELHEID 40 km“. Met de opbrengst van de eerste BBQ’s werden deze platen aangekocht door de bewoners van de Middelberg zelf. Enkele jaren later werden er een tiental platen gezet in het kader van de schildpadactie “ Graag traag 30 km “.

Vanaf toen viel het een beetje stil en alles bleef beperkt tot de jaarlijkse BBQ.
Rond 1994 werden we opnieuw wakker geschud door de steeds maar groeiende inbraakplaag. Het werd tijd om terug in actie te schieten.
Van het werkwoord schieten kregen toen enkele politiekers de daver op het lijf. Want op hetzelfde ogenblijk ontstonden er over het hele Vlaamse land spontane BURGERWACHTEN al of niet gewapend.
Het gevaar voor een misgroei was hier reëel. De regering moest deze wildgroei stoppen en stemde in 1995 een decreet over de BEWONERSDIENSTEN.

Met enige fierheid mogen we zeggen dat de MIDDELBERG tot één van de eerste erkende bewonersdiensten van het Vlaamse land werd uitgeroepen en gesteund door de gemeente.
Vanaf dit ogenblik kwam er een goede samenwerking tot stand tussen ons, de politie, de rijkswacht en het gemeentebestuur . Het resultaat van deze gezamelijke acties en de inzet voor meer sociale controle, was verbluffend. De inbraakplaag werd herleid tot NUL.

Toen kwamen de problemen met de VERKAVELING. Omdat we vanaf dan een echte gesprekspartner werden van de gemeente en in naam van de eigenaars standpunten gingen innemen, werd het duidelijk dat we een MANDAAT van de bewoners moesten krijgen om verder te kunnen blijven onderhandelen. Daarom werden in 1998 de eerste verkiezingen op de Middelberg gehouden. Een ploeg van ongeveer twintig bewoners werd verkozen en een nieuwe dynamische start kon beginnen. De afspraak was dat er om de drie jaar een nieuwe verkiezing moest plaats vinden. Zo werd er dit jaar een nieuwe (maar gelijk aan de oude ) ploeg verkozen, toch versterkt met enkele vrijwillige werkgroepleden.
Om het democratisch karakter te garanderen werd ook vanaf nu beslist, dat de voorzitter slechts éénmaal kan verkozen worden. De klassieke activiteiten komen haast jaarlijks terug :

1° Kerstboomverbranding.
2° Vogelkastjesbouw.
3° Opruimdag
4° Wandeling
5° Bewonersfeest (BBQ, …)
6° Wijnproefdag en bezoek aan de wijngaardvelden ( Beninksberg ).
7° Infoavonden : Inbraak, riolering, verkeersacties enz.
8° Nieuw : Het poorteffectenproject en de website
9° Kontakten met het gemeentebestuur en de federale politie
10° en wij wachten met ongeduld op uw voorstellen

Om onze samenhorigheid kracht bij te zetten en om duidelijk aanwezig te zijn in het straatbeeld, hebben wij onze permanente gele affiche met de zwarte uil en onze groene stickers ( welke altijd gratis kunnen bekomen worden ).

ONZE SLOGAN : “ SAMEN ZIJN WIJ STERK “